Pierwsze kroki

Jeśli chcesz stać się chrześcijaninem, takim, o którym Biblia mówi w Nowym Testamencie, powinieneś zrobić cztery kroki. Oczywiście, jest to duże uproszczenie i najlepiej byłoby, gdybyś poprosił doświadczonych chrześcijan, aby pomogli Ci zrozumieć i przejść przez kolejne etapy, o których mowa poniżej.

Krok pierwszy. Nawrócenie, czyli pokuta

Przeto upamiętajcie [pokutujcie] i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, (Dzieje Apostolskie 3:19)

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. (1 Jana 1:9)

Uznaj przed Świętym Bogiem swoją grzeszność. Zrób rachunek sumienia, wyznaj grzechy, żałuj za nie i postanów, że więcej do nich nie wrócisz. Proś o przebaczenie i wolność od niewoli grzechu. Zapragnij Boga.

Uwaga! Sama pokuta uświadamia nam naszą grzeszność, ale nie zbawia. Potrzebna jest wiara w Jezusa Chrustusa!

Krok drugi. Wiara w Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie oraz wyrażenie wiary poprzez chrzest

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (Rzymian 10:9)

Tylko Jezus jest Zbawicielem. Cierpiał i umarł za Twoje grzechy. Zmartwychwstał dla Twojego zbawienia! Słowami modlitwy wyznaj swoją wiarę.

Modlitwa ta może brzmieć tak: „Boże Ojcze wyznaję, że tylko Twój Syn Jezus jest moim Panem i Zbawcą. Wierzę, ze umarł za moje grzechy i zmartwychwstał dla mojego zbawienia”.

Biblijna wiara powinna być wyrażona nie tylko słowami, ale również uczynkami. Pierwszym uczynkiem wiary jest decyzja chrztu. Chrzest oznacza ‘zanurzenie’. Gdy zanurzasz się w wodzie, identyfikujesz się ze śmiercią Jezusa, a gdy wynurzasz się z wody, identyfikujesz się z Jego zmartwychwstaniem.

Krok trzeci. Napełnienie Duchem Świetym (tzw. „chrzest w Duchu Świetym”)

I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. (Dzieje Apostolskie 2:4)

Jako konsekwencję twojego nawrócenia i wiary Jezus wyleje na ciebie Swojego Ducha. Przeżyjesz to, czego doświadczyli apostołowie w Dniu Piędziesiątnicy. Poproś innych wierzących, aby nałożyli na ciebie ręce i pomodlili się o ciebie. Częto pierwszym objawem pełni Ducha jest tzw. modlitwa innymi językami, czyli modlitwa z inspiracji Ducha.

[…] Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. (Łukasza 11:13)

Krok czwarty. Kościół

I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (Dzieje Apostolskie 2:42)

Chrzest w wodzie jak i w Duchu wciela ciebie w Cało Chrystusa, czyli Kościół. Koniecznie znajdź swoje miejsce w lokalnej wspólnocie chrześcijan, abyś mógł dalej poznawać Pana Jezusa i wzrastać duchowo.

[…] zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. (Mateusza 16:18)