W co wierzymy

Zachowujemy wiarę Kościoła, który jest jeden, apostolski i święty. To, w co wierzymy, w pełni wyrażone jest w Piśmie Świętym. Nasza wiara jest również streszczona w tzw. Składzie Apostolskim:

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i, pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie (tzn. społeczność chrześcijan),
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen.

Ponieważ wywodzimy się z Reformacji Protestanckiej, Pismo Święte, które jest natchnionym Słowem Bożym, jest dla nas najwyższym autorytetem w sprawie wiary i pobożności. Jednak czerpiemy również z dziedzictwa Izraela i historycznego Kościoła na przestrzeni wieków, ponieważ wierzymy w ciągłość Bożego działania w historii.