Wierzę w Boga Ojca (Daj wiarę)

Krzysztof Majdyło

Bóg jest ojcem. Jako Ojca poznaliśmy Go w pełni dopiero, gdy objawił się Jego Syn, Jezus. Autor listu do Hebrajczyków stwierdza:

Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna […]” (Hebr 1:1-2)

Ojciec przemówił do nas przez swojego Syna. Objawił się nam poprzez Syna. Dzięki przyjściu Jezusa znamy Ojca. Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej i którego nikt nie mógł widzieć, objawił się nam poprzez swojego Syna.

Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca nam Go objawił. (Jan 1:18)

W arcykapłańskiej modlitwie Pan Jezus mówił do Ojca:

Objawiłem Twoje Imię ludziom, których mi dałeś ze świata […] (Jan 17:6)

Nasz Zbawiciel przedstawia nam Boga jako Ojca. Imię „Ojciec” nawet nie jest do końca imieniem. To określenie pozycji w relacji. Ktoś jest ojcem dlatego, że istnieją dzieci. Poznając Boga jako Ojca, dowiadujemy się, że On jest Bogiem relacji. Bogiem, który szuka relacji.

Po pierwsze jest Ojcem z natury. Zawsze był Ojcem i dlatego zawsze był Syn. Syn pochodzi od Ojca, ale nigdy nie było czasu, w którym nie istniał Syn. Jezus jest przedwieczny i współistotny Ojcu. Tutaj dotykamy zagadnienia Trójcy.

Po drugie Bóg jest Ojcem z decyzji. Postanowił zostać Ojcem dla swojego stworzenia. Chciał rozszerzyć swoje ojcostwo i swoją miłość. To było motywacją stworzenia świata, a w nim człowieka, a następnie motywacją odkupienia. Cel zbawienia to powrót do Ojca. Jezus przychodząc, staje się dla nas drogą do Ojca. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie daje nam szansę powrotu do Ojca. Duch święty wylany w dniu Piędziesiątnycy jest Duchem synostwa, uczącym nas wołać ‘Abba, Ojcze’ (Rzym 8:15), a Kościół to nic innego jak dom Ojca (Ef 2:19), w którym pouczeni przez Syna, już jako synowie, mówimy „Ojcze nasz…”. Jezus, odchodząc, mówi: „Idę do ojca mojego i do ojca waszego”. Wprowadza nas w tą samą relację, którą sam miał z Ojcem. Modli się, aby ta sama miłość, którą Ojciec Mu okazywał, była teraz w jego uczniach, w nas!!!

Zrozumienie, ze jesteśmy synami przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Gal 3:26) ma wiele praktycznych konsekwencji dla naszego życia.

  • Uczymy się odważnej modlitwy, bo Ojciec wysłuchuje syna!
  • Budujemy silną wiarę, bo Ojciec troszczy się o dzieci.
  • Reprezentujemy Ojca przed światem, bo Ojciec przemawia poprzez synów.
  • Zmieniamy świat. Pewnego dnia, gdy nastąpi ‘objawianie synów Bożych’ (Rzym 8:19), tzn. zmartwychwstanie, świat zostanie przemieniony.
  • Uczymy się szacunku wobec innych wierzących i życia we wspólnocie, bo podobnie jak oni zostaliśmy zaadoptowani z łaski Bożej do Bożej rodziny.

Tekst powstał w ramach cyklu „Daj wiarę„.