ELUL. Miesiąc powrotu

Krzysztof Majdyło
Gdy Bóg stwarzał świat, dał Słońcu i Księżycowi zadanie, aby „były znakami dla oznaczania pór, dni i lat” (I Moj. 1:14) Bóg postanowił, aby całe nasze życie było podzielone na lata, dni i pory. Słowo pory to hebrajskie moedim (w liczbie pojedynczej moed) i oznacza miejsce w czasie, wyznaczony czas. Gdy Bóg mówi o świętach w 23. rozdziale III Księgi Mojżeszowej używa tego samego słowa moedim (wers 4). W hebrajskim zrozumieniu święta to wyjątkowe miejsca w czasie, okazje, aby coś się mogło wydarzyć, wyjątkowe możliwości na spotkanie Boga i swojego przeznaczenia.

Święta biblijne dzielą się na wiosenne (Pascha, Przaśniki, Dzień Pierwocin i Pięćdziesiątnica) oraz jesienne (Dzień Trąb, Dzień Pojednania i Święto Szałasów). Święta wiosenne miały związek z pierwszym przyjściem Mesjasza, natomiast święta jesienne wskazują na drugie przyjście Mesjasza i wydarzenia czasów końca.

Miesiąc Elul jest miesiącem przygotowania do świat jesiennych. Przygotowuje człowieka na Dzień Trąb – proroczy znak zmartwychwstania i pochwycenia Kościoła, oraz na Dzień Pojednania – zapowiedź dnia sądu. Dzień Trąb (Jom Teruah) wyznacza również początek Nowego Roku (Rosz HaSzana) w kalendarzu żydowskim. Powszechnie wierzy się wśród Żydów, że duchowa kondycja, w której zastanie cię Dzień Pojednania (Jom Kippur) determinuje jaki będzie kolejny rok twojego życia i czy w ogóle będzie jakikolwiek kolejny rok. Innymi słowy jak przygotujesz się w miesiącu Elul do świąt jesiennych określi jak będzie wyglądało twoje życie przez kolejny rok. Stąd się bierze wyjątkowa rola moed Elul w świadomości żydowskiej.

Słowo Elul oznacza (po aramejsku) powrót. Jest to czas powrotu dla ludzi wierzących do bliskiej relacji z Bogiem, a dla ludzi niewierzących szansa na nawrócenie.

Co powinno wydarzyć się w miesiącu Elul, (który w 2008 r. prawie pokrywa się z wrześniem)?

 1. Introspekcja. W tym czasie należy zastanowić się nad własnym życiem, zajrzeć w swoje serce. Wielu chrześcijan nigdy nie dokonuje introspekcji i nie jest świadoma potrzeby zmian w sobie. Uważają, że przyczyna problemów w ich życiu tkwi w innych ludziach, w zewnętrznych okolicznościach. Człowiek który nie dokonuje nigdy introspekcji, zrzuca odpowiedzialność na świat zewnętrzny jest człowiekiem który nigdy się nie zmieni. Miesiąc Elul ma nas przygotować na zmiany w nowym roku.
 2. Pokuta (hebrajskie teszuwa oznacza powrót). Po grzechu Izraela ze złotym cielcem i zniszczeniu pierwszych tablic Dekalogu, Mojżesz poszedł ponownie na górę Synaj i prosił Boga o przebaczenie. Bóg objawił mu się jako Miłosierny (II Moj. 34:6-7). Miało to miejsce w miesiącu Elul. Bóg objawia w tym czasie się jako Miłosierny i zachęca cię do pokuty. Pokuta oznacza:
  • uświadomienie sobie grzechu
  • żal za grzech
  • wyznanie go przed Bogiem i prośba o przebaczenie
  • decyzja o niepowtarzaniu nigdy tego grzechu
  • zadośćuczynienie (np. oddanie tego co się ukradło, lub zreperowanie tego co się zepsuło)

  Moim zdaniem brak pokuty, czy nawet teologia negująca jakąkolwiek potrzebę pokuty jest przyczyną słabości wielu wierzących i całych kościołów.

 3. Pojednanie. Gdy zgrzeszyłeś wobec innego człowieka, musisz się z nim pojednać, przeprosić prosząc o przebaczenie. Elul jest miesiącem odnowienia relacji szczególnie wśród bliskich osób (rodziny, przyjaciół). Być może swoim zachowaniem, lub językiem zraniłeś kogoś. To jest też czas umocnienia rodziny. Może małżonkowie muszą się pojednać. Może rodzice muszą przeprosić swoje dzieci za swoje zaniedbania wobec nich. Łatwiej nam wychodzi pokutowanie przed Bogiem, ale gorzej przed człowiekiem.
 4. Przebudzenie życia duchowego.
  • Przez cały Elul trąbiono w trąby przygotowując się na Jom Teruah (zmartwychwstanie). Jest wiele znaczeń trąb – szofarów. Dźwięk szofarów między innymi symbolizuje przebudzenie się z duchowego snu i moc zmartwychwstania.
  • Rabini zazwyczaj rozszerzali słowo Elul do zdania Ani l’dodi v’dodi li tzn „Ja należę do mojego miłego, a mój miły(…) należy do mnie.” (P.n.P 6:3) Nie wystarczy pokuta jako powrócenie do stanu sprzed grzechem. Należy zbliżyć się do Boga jako Oblubieńca, odbudować intymna relację.
  • Każdego dnia tego miesiąca Żydzi czytają Psalm 27, który staje się jakby mottem całego miesiąca. Zachęcam do lektury całego psalmu. Tutaj zacytuję tylko wybrane wersety:

  O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego. (werset 4)

  Z natchnienia twego mówi serce moje: „Szukajcie oblicza mego!” Przeto oblicza twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego! (wersety 8-9)

  • Król jest na dziedzińcach! Chassydzcy rabini chcąc zobrazować bliskość Bożego oblicza dla każdego kto Go szuka w miesiącu Elul opowiadali następującą alegorię: Przez wszystkie miesiące Bóg jest jak król, który zamknął się w swoim pałacu. Tylko w Elulu Król wychodzi z pałacu i przechadza się po dziedzińcach i polach. Każdy może oglądać jego oblicze. Bóg jest dostępny i bliski dla ciebie. Biorąc pod uwagę , że w Izraelu Elul jest miesiącem przygotowania do żniwa, na myśl przychodzi ewangelizacja. Miesiąc Elul jest miesiącem ewangelizacji. Król jest nie tylko bliski wierzącym, ale również niewierzącym.

W miesiącu Elul Bóg jako Miłosierny wzywa wszystkich do powrotu. Jak Król wychodzi na dziedzińce, aby każdy mógł zobaczyć Jego twarz. Twoje życie wkracza w kolejny moed. Nie strać szansy na zmiany, którą daje ci Bóg.