Zmartwychwstanie Pana

Krzysztof Majdyło
Fakt zmartwychwstania Pana Jezusa jest sercem apostolskiej nauki. Jest integralną częścią Ewangelii, która ma moc nie tylko zbawić jednostkę, ale również zmieniać narody.

A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście […]. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, (1 Kor. 15:1-4)

Moment nawrócenia łączy pokutującego grzesznika w sposób duchowy ze Zmartwychwstaniem Jezusa, dokonując w człowieku głęboką przemianę nazywaną odrodzeniem.

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, (1 Piotr. 1:3)

Twoje i moje zbawienie ma swoje źródło w zmartwychwstaniu Pana. W człowieku wierzącym mieszka moc zmartwychwstania (Efezjan 1:19) i Duch, który wzbudził Jezusa z martwych (Rzymian 8:11). Nasze ciała zmartwychwstaną dopiero kiedyś w przyszłości, ale już dzisiaj moc zmartwychwstania jest dla nas źródłem zwycięstwa nad problemami i presjami, tryumfu nad grzechem i chorobą.

Prawdziwe przyjście Jezusa na ten świat nastąpiło w momencie zmartwychwstania. Paweł mówi o Jezusie, że:

(…) został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, (Rzym. 1:4).

Natomiast w innym miejscu mówi:

Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, Dzisiaj cię zrodziłem. (Dz. Ap. 13:33)

Innymi słowy Jezus, Syn Boży został zrodzony dla tego świata jako mocny zbawiciel nie w betlejemskim żłobie, ale w grobie niedzielnego poranka. Bóg Ojciec zrodził swojego Syna jako Pana ponad śmiercią i ciemnością, ustanowił Go w mocy jako Zbawcę i spełnienie nadziei wszystkich ludzi. Jezus, którego możesz poznawać dzisiaj jest Synem Bożym w mocy!

Gdy przyjmuję Go jako mojego Pana i Zbawcę On, Syn Boży w mocy zamieszkuje we mnie, a razem z nim moc Jego zmartwychwstania.

W starożytnym świecie wierzono, że światem rządzą wielkie kosmiczne siły – żywioły. Człowiek według tych wierzeń był zdany na łaskę i niełaskę tych żywiołów. Nie panował nad swoim przeznaczeniem. Nie mógł zmienić biegu życia. Musiał pogodzić się z dotykającymi go nieszczęściami. Paweł śmiało ogłasza, że razem z zmartwychwstałym Jezusem, my zostaliśmy wzbudzeni i już posadzeni w okręgach niebieskich ponad każdą siłą duchową (Efezjan 2:1-8). Mówi, że jestem wolny od wpływu żywiołów tego świata (Kolosan 2:20). Dlatego mogę dzięki mocy zmartwychwstania, która jest we mnie pokonać każdą moją słabość, zwyciężyć lęk, zatryumfować nad chorobą i niedostatkiem. Mogę żyć jako szczęśliwy, spełniony człowiek, ciesząc się wolnością Bożego syna!

Oby ta moc, która wzbudziła Jezusa z martwych zagościła w sercu i zmieniła życie każdego odwiedzającego naszą stronę!